Žádosti a informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Borová
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu Borová
 • e-mailem: podatelna@borova.cz
 • datovou schránkou: z89bmqe
 • telefonicky: na tel. čísle 461 743 268
 • Formulář o poskytnutí informací dle zák 106/ 1999 Sb. ZDE

Kdo může o informaci požádat - o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne - kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy informaci neposkytne - je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost - jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.) - pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství - jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení - pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
Jak se o informaci žádá - ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení - písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
Co musí písemná žádost obsahovat - musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí - neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží). Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

- Pokud informaci žádá fyzická osoba:

 • jméno a říjmení žadatele,
 • adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu),
 • datum narození,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • uvedení obce (povinného subjektu), od které tuto informaci požaduje.

- Pokud informaci žádá právnická osoba:

 • její název,
 • její IČ,
 • adresu jejího sídla,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • uvést obec (povinný subjekt), od které tuto informaci požaduje.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Lhůty pro vyřízení žádosti -

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Jaký bude postup povinného orgánu - je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti - pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
Co když orgán žádosti nevyhoví - pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele - jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel - proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
Komu se odvolání posílá - odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
Kdo o odvolání rozhodne - o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce) - ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal - proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Opravné prostředky :

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy ( např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení) Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti ( t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na obecní úřad Borová. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. ( Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

Formuláře :

Formulář pro odvolání ZDE

Úhrady za poskytování informací

Ceník za poskytované informace pro rok 2017 a následující roky