Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úplný název povinného subjektu : Obec Borová

2. Důvod způsob vzniku :

Obec Borová vznikla jako samostatná územní jednotka z titulu zákona 367/1990 Sb., o obcích . Obec je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Základním předpisem, který upravuje činnost obce, její orgány, jejich vzájemné vztahy i vztahy k občanům, je zákon č. 128 / 2000 Sb. o obcích v platném znění.

3. Organizační struktura :

Starosta : Mgr. Tlustá Lenka     Místostarosta:  Schauer Marek

Zastupitelstvo obce:

Tlustá Lenka Mgr. starostka Borová 199
Schauer Marek místostarosta        Borová 313
Brokl Oto člen rady Borová 233
Nekvinda Radovan člen rady Borová 130
Stodola Václav Ing. člen rady Borová 143
Hejduk David zastupitel Borová 318
Honzálek Vratislav Ing. zastupitel Borová 217
Jelínková Květuše Mgr.       zastupitelka Borová 166
Krčil Petr zastupitel Borová 312
Kučera Petr Ing. zastupitel Borová 104
Lossmannová Helena zastupitelka Borová 47
Ridl Václav Ing. zastupitel Borová 385
Sauer Radek zastupitel Borová 67
Tlustý Pavel Bc. zastupitel Borová 199
Žembery Šárka DiS. zastupitelka Borová 234

Kontrolní výbor : Honzálek Vratislav, Krčil Petr, Sauer Radek

Finanční výbor : Ing. Petr Kučera, Ing. Ridl Václav, Lossmannová Helena

Úřední hodiny a úřední hodiny podatelny:

pondělí   

8:00- 12:00      

13:00-17:00

středa

8:00–12:00

13:00-17:00

 

 

4. Kontaktní spojení :

adresa : Obec Borová , Borová 100, 569 82 Borová

datová schránka :     z89bmqe

telefon:                       461 743 268

mobil starostka:        604 741 378    Mgr. Tlustá Lenka

mobil účetní:             736 633 778    Jiráňová Darina

mobil referentka:      603 405 644    Kerclová Kateřina

e-mail:            obec@borova.cz

č.účtu:                        1283408309/0800 další elektronické adresy : starosta@borova.cz , kancelar@borova.cz

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit tímto způsobem:

- zasláním e-mailové zprávy (ve formátu PDF/A) na adresu elektronické podatelny podatelna@borova.cz

 

5. Platby lze poukázat :

číslo účtu OÚ:

1283408309/0800 Česká spořitelna

6. IČO : 00276430

7. DIČ : CZ00276430, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty :

úřední deska vyhlášky formuláře územní plán

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

10. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Příjem žádostí a dalších podání

11.Opravné prostředky :

opravné prostředky

12. Formuláře :

Formulář o poskytnutí informací dle zák 106/ 1999 Sb. ZDE

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

Základní právní předpis:

zákon č. 128/2000 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128 o obcích (obecní zřízení)

 

Právo na informace:

zákon č. 106/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/106/1999 o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 280/2009 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/280/2009 daňový řád
zákon č. 634/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/634/2004 o správních poplatcích
zákon č. 137/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/137/2006 o veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 320/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/320/2001 o finanční kontrole
zákon č. 13/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/13/1997 o pozemních komunikacích
vyhláška č. 104/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/104/1997 kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
zákon č. 133/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
zákon č. 499/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/499/2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
zákon č. 152/1994 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/152/1994 o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
zákon č. 22/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/22/2004 o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/500/2004 správní řád
zákon č. 101/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 227/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/227/2000 o elektronickém podpisu
zákon č. 183/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 526/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/526/2006 kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
zákon č. 17/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/17/1992 o životním prostředí
zákon č. 185/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů
vyhláška č. 383/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
úst. zákon č. 110/1998 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/110/1998 o bezpečnosti České republiky


15. Úhrady za poskytování informací

Ceník za poskytované informace pro rok 2017 a následující roky

( ceník je platný do vydání nového )

16. Licenční smlouvy :

Obec nemá podepsanou žádnou licenční smlouvu

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022

 

Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Ceník Stáhnout zde