od 22.10.2021 se spouští provoz splaškové kanalizace

Dobrý den, vážení spoluobčané,

Dobrovolnému svazku obcí Oldřiš – Borová (DSO) bylo vydáno povolení ke zkušebnímu provozu vodního díla s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš-Borová“, dále Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ- oddělení vodního hospodářství vydal povolení k provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu pro DSO Oldřiš – Borová, odborným zástupcem provozovatele je Ing. Milan Jun. To vše znamená, že po částečném převzetí díla od Zhotovitele stavby (pouze „vodařská část“), vydaných povoleních a odstranění lokalizovaných závad můžeme přistoupit k tak očekávanému PŘIPOJOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI, a to:

od 22.10.2021 za níže uvedených podmínek připojení nemovitosti ke splaškové kanalizaci

 

Část A: Výkopové práce, kontrola osobou pověřenou obecním úřadem

 1. Nejlépe 5 pracovních dní před přepojením nachystané soukromé části přípojky nebo před realizací výkopových prací a připojení do revizní šachty vlastník nemovitosti kontaktuje e-mailem (upřednostňujeme) nebo telefonicky Obec Borová. Adresa pro emailovou komunikaci je: pripojkaborova@seznam.czčíslo pro telefonní komunikaci je:461 743 268, 603 741 378
 2. V průběhu 5-ti pracovních dní po ohlášení záměru o dopojení/přepojení se s Vámi spojí osoba pověřená Obcí Borová a domluví s Vámi podrobnosti ohledně data a času kontroly.
 3. Osoba pověřená pořídí detailní fotodokumentaci napojení potrubí do revizní šachty a 1 až 3 fotografie (úměrně délce přípojky) položeného potrubí před zásypem, popř. křížení se sítěmi ostatních správců (plyn, vodovod, telefon aj.).
 4. Pokud máte již soukromou kanalizační část přípojky vybudovanou (předchystanou), je nutné, abyste termín přepojení splaškových vod také oznámili, domluvíme navazující kroky

Vlastník nemovitosti odpovídá za to, že soukromá část kanalizační přípojky k nemovitosti je provedena v souladu s platnými předpisy, projektovou dokumentací i s požadavky obce na výstavbu kanalizační přípojky. Toto po dokončení prací stvrdí podpisem ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ!

 

Část B: Smlouva o odvádění odpadních vod, čestné prohlášení k vybudování soukromé části přípojky

 1. Vlastník nemovitosti je povinen do 14 dní po dopojení/přepojení uzavřít s DSO Oldřiš-Borová Smlouvu o odvádění odpadních vod a předat čestné prohlášení k vybudování soukromé části kanalizační přípojky.
 2. Podepsanou smlouvu a čestné prohlášení vlastník nemovitosti doručí na obecní úřad
 3. Smlouvu o odvádění odpadních vod a čestné prohlášení k vybudování soukromé části kanalizační přípojky je možno v den kontroly předat osobě pověřené.
 4. Formuláře: Tiskopis Smlouvy, Čestné prohlášení, dále pak Předávací protokol a Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým je řešen výběr stočného - jsou zveřejněny na webových stránkách obce Borová v sekci: ROZVOJ OBCE – KANALIZACE.  Formuláře lze vyzvednout v tištěné podobě na obecním úřadě nebo u pověřené osoby.

 

Informujeme majitele nemovitostí, že do 31.3.2022 nebude vybíráno stočné!!! - do tohoto data je likvidace odpadních vod pro vás ZDARMA.

 

Část C: Praktické rady, co je nutno nepodcenit!

 1. Sítě technického vybavení!!!elektrika, plyn, voda, telekomunikační síť, apod.…Vlastník nemovitosti nese odpovědnost za případné porušení cizích „inženýrských sítí“. Před zahájením výkopových prací je nutno v případě jejich uložení v trase přípojky požádat vlastníka sítě o její vytyčení.
 2. Připojení k revizní šachtě splaškové kanalizace – revizní šachta je zaslepena víčkem, které odstraníte vymáčknutím např. šroubovákem. Víčko je do hrdla šachty natlačeno, není opatřeno závitem.
 3. Nátok balastních vod – při dopojování přípojky do revizní šachty je nutno zamezit nátoku podzemní vody z výkopu do kanalizace. Vodu z výkopu je nutné odčerpávat nebo výkop odvodnit jiným způsobem. K odvodnění výkopu před pokládkou nesmí být využita kanalizační síť.
 4. Víka revizních šachet nesmí být umístěna pod úrovní okolního terénu z důvodu nátoku srážkové vody do kanalizace. Víka revizních šachet nejsou vodotěsná. Umístění vík revizních šachet v terénu bude kontrolováno pověřenou osobou.
 5. Bez projektové dokumentace soukromé části přípojky a územního souhlasu/rozhodnutí nebudete na kanalizaci připojeni, stejně tak při nesplnění výše uvedených podmínek nebude s Vámi uzavřena Smlouva o odvádění odpadních vod

 

Stručné podmínky připojení nemovitostí na kanalizaci (ostatní naleznete v příloze Vašich projektových dokumentací)

 1. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Do kanalizační přípojky nesmí být připojen žádný zdroj balastních vod (jako svody ze střech, povrchová voda, spodní voda aj.).

 1. V případě, že je u nemovitosti septik, není možné napojit kanalizační přípojku na odtok ze septiku, ale přímo na vnitřní kanalizaci příslušného objektu, a to bez balastních vod, jak je uvedeno v bodě 1.
 2. Objem septiku je třeba vyčerpat a odvézt na jinou ČOV, která již pracuje ve standardním režimu. ČOV pro obce Borová a Oldřiš není zatím zapracovaná a obtížně odbouratelné odpadní vody ze septiků by zásadním způsobem ztížily a prodloužili dobu zapracování biologické linky této ČOV. Pravidelně vyvážené bezodtoké jímky, mohou být po dohodě s technologem nebo provozovatelem ČOV vypuštěny na ČOV.
 3. Do kanalizace mohou být vypouštěny pouze komunální odpadní vody, což jsou vody znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalet, úklidu, praní a mytí nádobí.
 4. Do kanalizace nesmí být vypouštěny škodlivé látky, s těmito látkami, popř. odpady je nutné nakládat dle jejich složení a dle platné legislativy. Mezi látky, které nesmí být do kanalizace vypouštěny, patří:
 • Zbytky jídel a odpad z kuchyňských drtičů
 • Fritovací oleje
 • Motorové oleje
 • Dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky, ruličky od toaletního papíru, čistící textilní materiály.
 • Chemikálie a další nebezpečné látky jako karcinogenní látky, pesticidy, průmyslová hnojiva, organická rozpouštědla, hořlaviny, barvy, ředidla, ropné a omamné látky.
 • Nespotřebované léky na předpis nebo volně prodejné látky
 • Průmyslová odpadní voda a voda z potravinářských provozů, odpadní vody z chovu zvířat.

 

Připomínáme: materiál na soukromé části přípojek pro občany Borové je předjednán v rámci vašeho možného zájmu i ve firmě Sanimax v Poličce, a to za zvýhodněné ceny (pozn.: náklady, tj. i dopravu si zajišťujete a hradíte sami). Bude to fungovat takto: občané mohou nabrat zboží a následně v případě, že nevyužijí, nepoužité vrátit (podrobnosti dojednáváte s prodejcem). Zvýhodněné mají i veškeré tvarovky – prodejce povede speciální odběratelskou kartu – nahlásíte heslo: Kanál Borová