Provozní doba kompostárny bioodpadu na sv. Kateřině (č.p. 352):

DUBEN - LISTOPAD
středa a sobota od 16.00 – 18.00 hod.

Kompostárna je určena pro následující biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje příměs komunálních odpadů: trávu, listí, zbytky rostlin ze zahrad, seno, slámu, kompostovatelnou zeminu, piliny, kůru. Dále lze na kompostárnu dovést odděleně od výše uvedeného odpadu větve, keře.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Tlustá (603 741 378), David Hejduk

   

bio-odpad