Sběrný dvůr: provozní  doba středa od 15.30 do 17.30 hod. a sobota od 9 do 11 hod.

Kompostárna bioodpadu: provozní doba středa a sobota od 16 do 18 hod.