Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon),

v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí,

přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,

k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících

bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty

nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený

svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti

měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického

zákona, v platném znění).

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního

klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím

upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat

a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného

stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení

distribuční soustavy.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění

bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví

najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Není k dispozici žádný popis fotky.